rodo

zgoda

Współadministratorami Twoich danych osobowych jest:

Taste Holding sp. z o. o. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Karola Libelta 29/1, 61-707 Poznań wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe – Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001098602 , posiadająca NIP: 7831901620, REGON: 528294487

Kontakt

Możesz się kontaktować z nami korespondencyjnie kierując korespondencję na wskazany wyżej adres bądź mailowo: ksiegowosc@werandafamily.com

 

Cel przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Twoje dane osobowe w postaci adresu email są przetwarzane przez nas na podstawie Twojej zgody [art. 6 ust. 1 (a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”)], w celu wysyłania informacji handlowych o naszych towarach i usługach („newsletter”). Twoje dane będą przetwarzane przez nas także na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 (f) RODO) w celu:

 • zapewnienia pełnej obsługi, w tym rozwiązywania problemów technicznych i organizacyjnych,
 • obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
 • przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług oraz działu obsługi Klienta,
 • statystycznym
 • marketingowymi

 

Informacja o odbiorcach Twoich danych osobowych

W stosownych przypadkach będziemy przekazywać dane:

 • osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 • podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, np. firmom zajmującym się obsługą systemów informatycznych i teleinformatycznych, z których korzystamy, w tym hostingodawcom, naszym doradcom.
 • podmiotom publicznym, jeżeli będzie to wynikało z obowiązku nałożonego przez przepisy prawa.

 

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Dane osobowe, które przetwarzamy w oparciu o Twoją zgodę, jesteśmy uprawnieni przetwarzać do momentu odwołania wyrażonej przez Ciebie zgody, lub do momentu, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych przestanie być niezbędne do osiągnięcia celu, w którym dane są przetwarzane, a także gdy dany cel przetwarzania zostanie osiągnięty i zakończony. Dane osobowe przetwarzane dla realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu jesteśmy uprawnieni przetwarzać w uzasadnionych przypadkach do momentu wniesienia przez Ciebie ewentualnego sprzeciwu lub do momentu, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych przestanie być niezbędne do osiągnięcia celu, w którym dane są przetwarzane, a także gdy dany cel przetwarzania zostanie osiągnięty i zakończony.

Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Tobie, w granicach określonych przepisami prawa oraz w stosownym przypadku, następujące prawa:

 1. dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia swoich danych,
 2. w sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej zgody, masz prawo do jej cofnięcia w każdym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie Twojej zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Możesz zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych w dowolnym momencie, klikając w link anulowania subskrypcji dołączony do każdego newslettera,
 3. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją,
 4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie nam Twoich danych osobowych jest dobrowolne. Jednak, jeśli nie podasz nam swoich danych, nie będziemy mogli przesyłać Tobie newslettera z informacjami dotyczącymi naszych aktualnych ofert i promocji.

Informacja dotycząca przekazywania danych osobowych do państw trzecich (spoza EOG)

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państw trzecich. Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu Twoich danych osobowych przekazanych nam w ramach zapisu do newslettera.

Rodo - Weranda Catering zdjęcie nr 2

wszyscy będą

zachwyceni